Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

www.energo-system24.pl

EKS/I 8 Aqua

Oczyszczalnie Biologiczne: EK-S4/I AQUA - EK-S50/I AQUA:

Nasze wyroby spełniają wymagane w Polsce i Unii Europejskiej normy i wymogi techniczne na które posiadamy niezbędną certyfikację. Oferujemy wysokiej klasy produkty o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Nasza praca koncentruje się na szybkiej i profesjonalnej obsłudze Klientów. Oferujemy nie tylko sprzedaż produktów, ale również szeroko rozumiane doradztwo techniczne i prawno-administracyjne.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI:

                    Oczyszczalnie Biologiczne typoszeregu EK-S4/I AQUA - EK-S50/I AQUA (nazywane dalej EK-S) są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych od 4 do 50 mieszkańców w sytuacji, gdy w danej gminie brak jest publicznej kanalizacji sanitarnej lub jeśli podłączenie nieruchomości do takiej kanalizacji nie jest uzasadnione ze względów technicznych, bądź ekonomicznych. Oczyszczalnie EK-S polecane są standardowo do oczyszczania ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, obiektów wypoczynkowych, hoteli, restauracji, szkół itp.

Możliwe jest również wykorzystanie tego typu oczyszczalni do oczyszczania innych ścieków (np. z małych zakładów) zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu.Z oczyszczalni odpływają dobrze oczyszczone ścieki oraz odprowadzana jest minimalna ilość osadu. Odpływ z oczyszczalni można odprowadzić do wody lub do gruntu zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. 2001.Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.). Urządzenia są certyfikowane, produkowane zgodnie z normami Unii Europejskiej, poświadczone znakiem CE na technologie oczyszczania.

Spełniają z nawiązką wymogi normy: PN EN 12566-3+A1:2009 (Certyfikaty: CE: E30-00085-11 i CE: E-30-00014-13). Wdrażamy również Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Posiadamy atest wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH (HK/W0360/01/2010), a także Certyfikat Rzetelnej Firmy.

INFORMACJE TECHNICZNE:

                    Oczyszczalnie EK-S to małe i stosunkowo proste urządzenia biotechnologiczne, wykorzystujące proces osadu czynnego dostosowany do typowych warunków eksploatacyjnych.

Korzyści z użytkowania i zalety oczyszczalni EK-S:

 • uzyskanie wysokiej skuteczności eliminacji zanieczyszczeń organicznych,
 • bezpieczne i ciche użytkowanie oczyszczalni,
 • zminimalizowanie wysiłku przy obsłudze i użytkowaniu oczyszczalni,
 • posadowienie oczyszczalni w pobliżu źródła ścieków (odpadają koszty budowy kanalizacji),
 • wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawożenia lub podlewania,
 • nieskomplikowane prace ziemne potrzebne do montażu oczyszczalni.
  Oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone:
 • do cieku wodnego (rowu, rzeki, oczka wodnego, stawu itp.),
 • do studni chłonnej,
 • za pomocą drenażu rozsączającego- wielkość dobiera się odpowiednio do poziomu dobowego przepływu ścieków,
 • za pomocą kontenerów rozsączających- ilość dobiera się odpowiednio do poziomu dobowego przepływu ścieków.

OPIS OCZYSZCZALNI I SPOSÓB JEJ DZIAŁANIA:

                    Oczyszczalnie typu EK-S wykorzystują niskoobciążony proces osadu czynnego, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków oraz pełną stabilizację tlenową osadu nadmiernego. Każda oczyszczalnia typoszeregu EK-S stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z:

 • samonośnego plastikowego zbiornika oczyszczalni, w którym za pomocą odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, komora osadu czynnego (biologicznego oczyszczania), oraz osadnik końcowy,
 • plastikowego pojemnika chroniącego sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni,

Zbiorniki technologiczne są produkowane z polipropylenu (PP), a elementy napowietrzające z polietylenu (PE). Oba wykorzystane materiały mają właściwie nieograniczony okres użytkowania. Rozwiązanie konstrukcyjne omawianych oczyszczalni zostało sprawdzone na podstawie obliczeń statycznych i potwierdzone w praktycznym zastosowaniu. Oczyszczalnie można instalować w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk ludzkich, a powstałe po oczyszczeniu ścieki można wpuszczać do kanalizacji, cieków wodnych lub wykorzystać do nawożenia i nawadniania. Jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. z 2006 r., nr 137, poz. 984). Nadmiar osadu należy usuwać kilka razy do roku w zależności od obciążenia oczyszczalni. Odprowadzany osad jest ustabilizowany i nadaje się do kompostowania.

Sposób działania oczyszczalni oraz jej główne elementy technologiczne przedstawiono na rysunku poniżej:

                                                                                                                                                                              

Ścieki surowe doprowadzane są do komory uśredniania (4). Na dnie komory umieszczony jest grubo pęcherzykowy element napowietrzający (5) przeznaczony do intensywnego mieszania i uśrednienia ścieków w komorze oraz do rozdrabniania grubych zanieczyszczeń. Z komory uśredniania ścieki przepompowywane są następnie pompą mamutową (7) do komory osadu czynnego (9). Pompa mamutowa chroniona jest filtrem wstępnym (6), zatrzymującym grubsze zanieczyszczenia mechaniczne (zawiesiny) w komorze uśredniającej (4). Działanie pompy mamutowej w czasie niskiego dopływu ścieków (lub braku dopływu) pozwała na utworzenie objętości akumulacyjnej, która umożliwia przyjęcie gwałtownego dopływu ścieków (np. po uruchomieniu prysznica, spuszczeniu wody z wanny, pralki itp.) bez przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni.
W przypadku, gdy zwiększony dopływ ścieków trwa przez dłuższy czas lub w przypadku awarii pompy mamutowej, ścieki mogą dopłynąć grawitacyjnie do komory osadu czynnego (9) poprzez przelew w przegrodzie (8) oddzielający ją od komory uśredniania. W komorze osadu czynnego (9) następuje oczyszczanie biologiczne ścieków za pomocą osadu czynnego, który tworzą skupiska bakterii (heterotroficznych i autotroficznych) zdolnych do eliminacji zanieczyszczeń organicznych i biogennych (związków azotu i fosforu). Zawartość komory jest intensywnie mieszana i natleniana za pomocą dyfuzora drobno pęcherzykowego umieszczonego na dnie komory (10). W przypadku, gdy dopływ powietrza do dyfuzora jest regulowany czasowo, w oczyszczalni można uzyskać zwiększony efekt usuwania związków biogennych, ponieważ w okresach bez napowietrzania w komorze osadu czynnego dochodzi do częściowej denitryfikacji (redukcji azotanów do azotu gazowego) i biologicznej defosfatacji (nadmiarowa akumulacja fosforanów w komórkach bakterii osadu czynnego).

Oczyszczone biologicznie ścieki przepływają przez filtr końcowy (11) do rury centralnej osadnika końcowego (13), w którym zachodzi sedymentacja i zagęszczanie osadu czynnego. Sklarowane ścieki, z niewielką ilością zawiesiny, dopływają następnie do koryta przelewowego (14) i dalej do rury odpływowej (16). Wyflotowane na powierzchni osadnika kłaczki osadu czynnego są rozbijane i zatapiane przez system rozbijania kożucha (15). System ten dostarcza sprężone powietrze pod koryto przelewowe, które wydostaje się poprzez otworki na odwodzie i rozdrabnia (zatapia) pływający osad. Zagęszczony osad czynny, gromadzący się w dolnej części osadnika jest przepompowywany (recyrkulowany) za pomocą pompy mamutowej (17) do komory oczyszczania biologicznego (9), co gwarantuje utrzymanie w niej wymaganego stężenia osadu.

Jako źródło powietrza technologicznego dla elementów napowietrzających i pracy pomp mamutowych zastosowano sprężarkę powietrza
(
z silnikiem elektrycznym 230 V), standardowo usytuowaną w plastikowym pojemniku w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Rozprowadzenie i regulację powietrza dostarczanego do poszczególnych odbiorników zapewnia rozdzielacz powietrza (18) z ręcznie regulowanymi zaworami, usytuowany wewnątrz zbiornika oczyszczalni. Czas napowietrzania komory uśredniania i komory osadu czynnego oraz czas pracy pomp mamutowych sterowane są cyfrowym wyłącznikiem zegarowym.

 

DANE TECHNICZNE: OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE TYPOSZEREG EK-S/I -AQUA:

Typ

oczyszczalni

Liczba
osób

Przepływ dobowy
[m3/dobę]

WYMIARY [mm]
Średnica wewnętrzna
[mm]

Wysokość

całkowita

[mm]

Grubość

ściany

[mm]

Grubość

dna

[mm]

Średnica
wlotu

[mm]

Średnica wylotu

[mm]

Wysokość wlotu do osi [mm] Wysokość wylotu do osi [mm] Waga
[kg]
EK-S4 1 ÷ 4 0,2 ÷ 0,6 1270 1800 5 5 160 110 1480 1385 94
EK-S8 4 ÷ 8 0,6 ÷ 1,2 1270 1800 5 5 160 110 1480 1385 94
EK-S12 8 ÷ 12 1,2 ÷ 1,8 1540 1815 5 5 160 110 1487 1487 141
EK-S16 12 ÷ 16 1,8 ÷ 2,4 1900 2229 5 8 160 110 1710 1498 209.
EK-S25 16 ÷ 25 2,4 ÷ 3,8 2200 2233 8 8 160 160 1733 1490 282
EK-S35 25 ÷ 35 3,8 ÷ 5,3 2400 2761 8 8 160 160 2120 1880 367.
EK-S50 35 ÷ 50 5,3 ÷ 7,5 2900 2693 8 8 160 160 2155 1900  

ISO AQUA